Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

­ 255 ­ _ 254 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01/16 Aksesuarlar Kısa­bilgi Su­pompalarına­ilişkin­temel­bilgiler Emerek­taşıma­yüksekliği­=­Emme yüksekliği Su yüzeyi veya su kaynağı ile pompa ara- sında mümkün olan maksimum yükseklik far- kını belirtir. Fiziksel nedenlerden dolayı deniz seviyesi bazında 8 m ile sınırlıdır. Toplam­taşıma­yüksekliği Su kaynağından borunun en yüksek nokta- sına olası taşıma yüksekliğini ifade eder ve basınçla taşıma yüksekliğinden ve emerek taşıma yüksekliğinden hesaplanır. Taşıma­miktarı­=­Kapasite Pompa su yüksekliğinde olduğunda maksi- mum taşınabilecek su miktarını tanımlar. Taşıma miktarı ve toplam taşıma yüksekliği birbirine bağlıdır ve uygun su pompası tercih edilirken en önemli kıstaslardır. Ayrıca boru sisteminde meydana gelen sürtünmeler nede- niyle oluşan kayıplar da taşıma miktarını etki- ler. Çalışma­basıncı­=­Ön­basınç Boru sistemindeki su basıncını tanımlar. Bu değer dünyanın her yerinde farklı ve değişkendir. Almanya'da ça- lışma basıncı yakl. 3 bar'dır. Deneysel formül: 1 m Su huzmesi ~ 0,1 bar. Bu, 3 bar'da yakl. 30 m toplam taşıma yükse- kliğine ulaşıldığı anlamına gelir. Fakat sür- tünme sırasında oluşan kayıplar bu değeri etkiler. Emme­pompaları­ile­basınç­arttırma pompaları­arasındaki­fark­ Basınç arttırma pompaları, şantiyelerde uzun mesafelere ulaşmak yani makinedeki basıncı 2,5 bar üzerinde tu- tabilmek için kullanılır. Bir emme pompasıyla doğrudan su bidonu ile çalışılabilir. Genellikle su tedarikinin kötü olduğu ülkelerde kullanılır. Temel­kural:­Su­pompası­su­kay- nağına­ne­kadar­yakınsa,­taşıma mesafesi­o­denli­uzaktır. Basınçla taşıma toplam yüksekliği Emerek taşıma Basınçla taşıma yük- Su pompası

Genel bakış